Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2012

8866 29e1 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
6480 5afe
Reposted fromwywar wywar viaspalonyteatr spalonyteatr
9676 9836 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
9681 0c94
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Najbardziej lubię rozmawiać sam ze sobą. Oszczędzam w ten sposób czas i unikam kłótni.
                                                        - O. Wilde

Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
0916 1026
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
0940 b087
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
7851 bb82
Reposted frommajkey majkey viaspalonyteatr spalonyteatr
7237 b527
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
Z punktu widzenia światowego jestem chybionym istnieniem.
— Lucy Maud Montgomery, Emilka z Księżycowego Nowiu
Reposted fromcytaty cytaty viaspalonyteatr spalonyteatr
3137 1ba1
Reposted frombabcia babcia viaspalonyteatr spalonyteatr
Gdziekolwiek jestem, za czymś tęsknię. 
Reposted fromzapiski zapiski viaspalonyteatr spalonyteatr
Kochaj bliźniego jak siebie samego? Kto może kochać siebie samego? Kto naprawdę kocha siebie samego? Spróbuj kochać bliźniego z taka siłą, z jaką nienawidzisz siebie samego. 
— Aleksander Wat, "Dziennik bez samogłosek"
Reposted fromciarka ciarka viaspalonyteatr spalonyteatr
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
4048 b5d3
Treport, France
Reposted frombethgadar bethgadar vianatex natex
the story of kyle
Reposted fromwaka waka
1571 6b46
bad luck
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaAluslaw Aluslaw
2711 e213 500
Reposted fromherbatka herbatka viaAluslaw Aluslaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl